Verkoopsvoorwaarden

1. Toepassing

Wanneer men in handel treedt met PANNEAUX LEONTINE SRL, impliceert dit van de kant van de klant automatisch dat deze de voorwaarden aanvaart en afziet van de eigen algemene of bijzondere voorwaarden.

2. Levertijden

Levertijden zijn indicatief. Mogelijke vertragingen van een levering kunnen op geen enkele manier de annulering van de bestelling door de klant rechtvaardigen, noch aanleiding geven tot een schadevergoeding.

3. Prijs en betaling

De verkoopprijs is inclusief BTW. Deze prijs is die aangegeven in de overeenkomst.

Het bedrag moet volledig betaald zijn vóór levering van de bestelling.

Onze facturen zijn contant betaalbaar op ons hoofdkantoor. Eventuele klachten schorten de vervaldatum van onze facturen niet op. In geval van niet-betaling hebben wij het recht om lopende bestellingen onmiddellijk, automatisch en zonder ingebrekestelling, op te schorten en alle sommen die de klant om welke reden dan ook nog verschuldigd is, te vorderen.

4. Rente - forfaitaire verhoging

In geval van niet-betaling op de vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling vertragingsrente verschuldigd vanaf de datum van de factuur tot de datum van daadwerkelijke betaling, volgens het tarief dat is vastgesteld volgens de wet van augustus. 2, 2002 betreffende de strijd tegen betalingsachterstand bij handelstransacties. Een bedrag gelijk aan 12% van de nog verschuldigde sommen, met een minimum van € 125, - zal in aanmerking worden genomen als een forfaitaire schadevergoeding. Deze forfaitaire vergoeding kan eventueel ook worden geëist door de niet-professionele klant indien de verkoper de goederen die onder de overeenkomst vallen, niet levert.

5. Levering - ontvangst

Het laden ter plaatse bij onze depots door de klant of een door hem aangestelde persoon, gebeurt op eigen risico. Evenzo, in het geval de levering van de goederen door ons wordt verzorgd, gebeurt dit op rekening, risico en gevaar van de klant.

6. Garantie

Het geleverde materiaal wordt onweerlegbaar verondersteld te zijn goedgekeurd door de klant als gevolg van zijn aankoop. PANNEAUX LEONTINE SRL kan bijgevolg niet langer aansprakelijk worden gesteld voor zichtbare gebreken of voor enig conformiteitsgebrek volgend op de aankoop.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig ongeval of schade veroorzaakt door een defect in het materiaal. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af in geval van schade aan personen en zaken, direct of indirect.

7. Eigendomsvoorbehoud

Het materiaal blijft eigendom van de PANNEAUX LEONTINE SRL tot volledige betaling van de prijs, inclusief kosten en intresten. Het is de koper verboden het verkochte materiaal op enigerlei wijze te verkopen, te verhuren, te verpanden of te vervreemden vóór volledige betaling. Bij aflevering is de apparatuur niettemin voor risico van de koper.

8. Beëindigingsclausule

In geval van niet-nakoming van verplichtingen door de klant, beslaglegging, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf, wordt de verkoop automatisch als afgehandeld beschouwd, zonder verdere formaliteit.

In geval van beëindiging van het contract om welke reden dan ook, hebben we het recht om een ​​forfaitair bedrag te claimen gelijk aan 40% van het bedrag van de bestelling. We behouden ons het recht om onze materialen terug te halen, na eenvoudige kennisgeving van ons aan de klant. Het terughalen van de materialen is altijd voor rekening en risico van de klant.

9. Verwerking van persoonsgegevens

De verkoper verwerkt de door de koper verstrekte persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst, voor de klantenadministratie, de promotie van de producten en diensten van de verkoper, het opzetten van gepersonaliseerde informatiecampagnes en voor direct marketing  ook via elektronische post.

De koper heeft ten allen tijde het recht op toegang, controle en kosteloze rectificatie van de persoonsgegevens die hem betreffen in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke is PANNEAUX LEONTINE SRL.

10. Toewijzing van jurisdictie en toepasselijk recht

Elk geschil, van welke aard dan ook, verdedigend of aanvallend, valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Namen.

In alle gevallen is alleen het Belgische recht van toepassing.

Offerte aanvragen of bestelling plaatsen?   Contacteer ons

Deze website maakt gebruik van Cookies. Zo kunnen we er voor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt gemaakt.
Meer weten